ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

 1. Oudercomité De Kriebel: Oudercomité De Kriebel, gevestigd te Olenals feitelijke vereniging.
 2. Klant: degene met wie Oudercomité De Kriebel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Oudercomité De Kriebel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oudercomité De Kriebel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

DE PRIJS

 1. Alle prijzen die Oudercomité De Kriebel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Oudercomité De Kriebel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Oudercomité De Kriebel te allen tijde wijzigen.

BETALING

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Oudercomité De Kriebel zijn verplichtingen opschorten.
 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Oudercomité De Kriebel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Oudercomité De Kriebel te betalen.

HERROEPINGSRECHT

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het product  ontvangen heeft.
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@ocdekriebel.eu.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Oudercomité De Kriebel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Oudercomité De Kriebel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oudercomité De Kriebel.
 2. Tot die tijd kan Oudercomité De Kriebelzich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Oudercomité De Kriebel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden.

LEVERING

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Oudercomité De Kriebel, en dient door de klant afgehaald te worden.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Oudercomité De Kriebel het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

Klachten

 1. De klant dient een door Oudercomité De Kriebelgeleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Oudercomité De Kriebeldaarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Oudercomité De Kriebeluiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Oudercomité De Kriebelin staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Oudercomité De Kriebelgehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Als Oudercomité De Kriebel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Oudercomité De Kriebel verschuldigd zijn.
 2. Oudercomité De Kriebel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien Oudercomité De Kriebel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Oudercomité De Kriebel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Oudercomité De Kriebel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Oudercomité De Kriebel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.